[www.piatek.org.pl]
Piątek Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej
· Dyżury prawników w SWS ·

Oświadczenie w sprawie NZS Regionu Łódzkiego


My, niżej podpisani, byli członkowie Niezależnego Zrzeszenia Studentów, w przeszłości aktywni działacze organizacji na różnych szczeblach jej struktury i w różnych ośrodkach akademickich w kraju, działający zawsze w trosce o dobre imię Stowarzyszenia, pragniemy stanowczo poprzeć dotychczasowe działania obecnego Zarządu Krajowego w sporze zaistniałym pomiędzy nim a Niezależnym Zrzeszeniem Studentów Regionu Łódzkiego oraz łódzkim stowarzyszeniem byłych działaczy NZS - Niezależni RP.

NZS Regionu Łódzkiego przy wsparciu stowarzyszenia Niezależni RP od wielu lat próbuje zdyskredytować statutowe władze NZS oraz działa na szkodę ogólnopolskiego stowarzyszenia. Służyć temu ma m.in. powołanie odrębnego stowarzyszenia pozostającego poza strukturami prawnymi organizacji ogólnopolskiej; wnioskowanie, poza wszelką wiedzą władz krajowych, o dotacje z ministerstw i innych instytucji na prowadzane przez NZS Regionu Łódzkiego projekty; posługiwanie się przy tym nazwą, logiem i występując bezprawnie w imieniu NZS-u ogólnopolskiego oraz stosowanie w swoich działaniach i oświadczeniach nieuczciwych zachowań oraz nieprawdziwych stwierdzeń niegodnych członka NZS.

Oburzające w całym sporze jest również to, że w imieniu NZS Regionu Łódzkiego publicznie występują osoby, które swoim dotychczasowym postępowaniem pokazały, że nie mają nic wspólnego z ideałami, które winny przyświecać członkom NZS i jednocześnie z elementarnymi zasadami uczciwości społecznej. Lech Sekyra był w grudniu 2003 r. podczas XV Krajowego Zjazdu Delegatów NZS, jedną z kluczowych osób odpowiedzialnych za próbę przejęcia władzy w organizacji i podporządkowania jej doraźnym celom jednej z partii politycznych, co w konsekwencji doprowadziło do podziału i osłabienia na kilka lat organizacji w skali ogólnopolskiej oraz koniecznej ingerencji organu nadzoru celem przywrócenia ładu prawnego. Grzegorz Dębowski to były członek Zarządu Krajowego NZS, który decyzją Krajowej Komisji Rewizyjnej w grudniu 2009 r. został dyscyplinarnie usunięty ze stanowiska z zakazem pełnienia jakichkolwiek funkcji we władzach NZS. Decyzja była wynikiem m.in. bezprawnego posługiwania się przez niego pieczątką NZS oraz wystąpieniem w imieniu całej organizacji (poza wiedzą pozostałych członków ówczesnego Zarządu Krajowego) z oficjalnym wnioskiem do władz jednej z partii politycznych, ingerującym w jej wewnętrzne sprawy, łamiąc tym samym wpisaną do Statutu NZS zasadę apartyjności.

Takie próby realizowania partykularnych interesów pojedynczych środowisk i dezawuowania osiągnięć kilku pokoleń działaczy NZS z całej Polski budzą naturalny sprzeciw i powinny być w sposób zdecydowany krytykowane. Dlatego też działania obecnych władz NZS w stosunku do NZS Regionu Łódzkiego są według nas w pełni uzasadnione i mają nasze całkowite poparcie.

Podpisani:

Oświadczenie (pdf)

Informacje Najnowsze · 2017 · 2016 ·
2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2007-2008 · Archiwum